Stanovy

Stanovy občianskeho združenia
Spolok rodákov Jozefa Kronera

 

Článok 1
Základné ustanovenia

 

 1. Názov združenia: Spolok rodákov Jozefa Kronera
 2. Sídlo združenia: 02353 Staškov 577
 3. Občianske združenie Spolok rodákov Jozefa Kronera (ďalej len OZ) je dobrovoľným občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktoré vykonáva činnosť v oblasti kultúry zameranú na zachovanie a rozvoj kultúrneho a duchovného dedičstva v rodisku Jozefa Kronera.
 4. OZ je právnickou osobou  s právnou subjektivitou.

 

Článok 2
Ciele združenia

 

 1. OZ je otvoreným, apolitickým záujmovým združením, ktorého cieľom je:
  a) zber, zaznamenávanie a spracovanie informácii o histórii a súčasnosti obce Staškov
  b) organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre realizáciu a prezentáciu tvorivosti občanov Staškova ako aj vystúpení kultúrnych telies zo Slovenska i zahraničia
  c) vydavateľská a publikačná činnosť súvisiaca s históriou i súčasnosťou Staškova ako aj prezentáciou nových a začínajúcich umelcov
  d) vytvárať a realizovať v spolupráci s miestnymi inštitúciami pamätné a kultúrne miesta pre úctu a vďaku významným osobnostiam Staškova, prípadne svetovým osobnostiam s výrazným kultúrnym a duchovným vplyvom pre Slovensko
  e) podieľať sa na vytváraní kultúrneho a estetického vzhľadu obce
 2. OZ si za jeden z cieľov stanovilo propagovať fenomén staškovského rodáka, herca Jozefa Kronera, vytvoriť pamätnú izbu v jeho rodnom dome a prevádzkovať jej sprístupnenie verejnosti.

 

Článok 3
Členstvo v združení

 

 1. Členstvo v OZ môže byť stále alebo čestné
 2. Stálym členom združenia sa môže stať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a má záujem vyvíjať svoje aktivity podľa článku 2. O jej prijatí rozhoduje správna rada  OZ.
 3. Členstvo v OZ zaniká:
  a) písomným oznámením člena o vystúpení
  b) vylúčením pre závažné previnenie a konanie nezlučiteľné s členstvom
  c) zánikom OZ
 4. O vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie.
 5. Čestné členstvo môže udeliť valné zhromaždenie OZ jednotlivcovi za pomoc a prínos pre OZ. O odňatí členstva rozhoduje valné zhromaždenie.
 6. Každý člen združenia má právo
  a) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných OZ
  b) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení – predkladať pripomienky, návrhy a podnety
  c) voliť a byť volený do orgánov OZ
  d) byť informovaný o činnosti a hospodárení orgánov OZ
 7. Každý člen združenia má povinnosť:
  a) dodržiavať stanovy OZ, na ich základe vnútorné predpisy a správať sa tak, aby neboli poškodené záujmy a dobré meno OZ
  b) podieľať sa na činnosti OZ, riadne vykonávať všetky prijaté funkcie a úlohy a prispievať k rozvoju organizácie
  c) chrániť a zveľaďovať majetok OZ ako i majetok, ktorý má OZ v užívaní a v prenájme.

 

Článok 4
Orgány OZ

Orgánmi OZ sú:

 • valné zhromaždenie
 • správna rada
 • štatutárny orgán
 • revízna komisia

 

Článok 5
Valné zhromaždenie

 

 1. Najvyšším orgánom OZ je valné zhromaždenie všetkých členov OZ. Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, najmenej  však jedenkrát za rok na podnet predsedu správnej rady alebo na podnet 1/3 všetkých členov.
 2. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
 3. Valné zhromaždenie prerokováva všetky základné otázky a rozhodnutia týkajúcich sa  záujmov a potrieb OZ, najmä:
  a) schvaľuje, mení alebo ruší stanovy
  b) stanovuje hlavné smery a koncepciu rozvoja činnosti
  c) volí členov správnej rady a revíznu komisiu
  d) rozhoduje o zániku OZ, vrátane určenia zásad a spôsobu vysporiadania majetku
  e) rozhoduje o združovaní a spolupráci s inými subjektami
  f) prerokováva a schvaľuje návrh plánu činnosti a rozpočtu na nasledujúce obdobie, správu o činnosti a hospodárení OZ a správu revíznej komisie.
 4. Rozhodnutia valného zhromaždenia sú schválené, pokiaľ boli prijaté hlasovaním viac ako polovice prítomných členov.

 

Článok 6
Správna rada

 

 1. Správna rada je výkonným orgánom OZ. Koordinuje a riadi činnosť OZ medzi valnými zhromaždeniami. V čele správnej rady je predseda, ktorý ju zvoláva minimálne jedenkrát štvrťročne, pričom zodpovedá za organizáciu a výsledky práce správnej rady a profesionálneho aparátu.
 2. Funkčné obdobie správnej rady  je 5 rokov.
 3. Správnu radu tvoria predseda, podpredseda a traja členovia OZ. Je uznášaniaschopná,  ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 4. Správna rada si spomedzi svojich členov volí predsedu a podpredsedu OZ
 5. Správna rada zabezpečuje a plní tieto úlohy:
  a) pripravuje materiály na rokovania valného zhromaždenia
  b) zabezpečuje plnenie schváleného plánu činnosti a rozpočtu OZ
  c) organizuje hospodársku a inú dovolenú činnosť
  d) zabezpečuje finančné a materiálne prostriedky

 

Článok 7
Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom OZ je predseda správnej rady, ktorý zastupuje OZ navonok a koná samostatne. V neprítomnosti predsedu a na základe jeho písomného poverenia zastupuje OZ podpredseda správnej rady OZ.

Článok 8
Revízna komisia

Revízna komisia je nezávislý orgán na čele s predsedom. Volí ju valné zhromaždenie OZ. Revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorných a všeobecne záväzných smerníc a zákonov. O svojich výsledkoch informuje valné zhromaždenie, ktorému zároveň zodpovedá za svoju činnosť. Členovia revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa na rokovaní orgánov OZ s hlasom poradným.

Článok 9
Majetok a hospodárenie OZ

 

 1. Hospodárenie OZ sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
 2. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov OZ.
 3. Zdrojom majetku OZ sú:
  a) príjmy z vedľajšej hospodárskej činnosti
  b) dotácie zo štátnych prostriedkov
  c) dary od fyzických a právnických osôb
  d) príjmy od sponzorov
  e) príjmy od iných organizácii
  f) dotácie od domácich a zahraničných nadácii a fondov
  g) dotácie a granty od právnických osôb
  h) členské a iné poplatky
  i) iné.

 

Článok 10
Zánik OZ

 

 1. OZ zanikne, ak o tom rozhodne valné zhromaždenie ¾ väčšinou prítomných členov.
 2. Valné zhromaždenie menuje likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu podľa platných predpisov a vyrovná všetky pohľadávky a záväzky združenia. So zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia

 

Článok 11
Záverečné ustanovenie

Vzťahy a záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.