Projekt Memoria

PROGRAM « GRUNTVIG »  je súčasťou európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme, LLP 2007-2013). Je zameraný na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých, na výukové a vzdelávacie potreby osôb vo všetkých formách vzdelávania dospelých, t.j. na osoby staršie ako 16 rokov s výnimkou študentov denného štúdia na strednej a vysokej škole.logo_vak
Projektovou aktivitou GruntviguUčiace sa partnerstvá – grantová podpora pre projekty dvojročnej spolupráce, do ktorých sú zapojené inštitúcie pre vzdelávanie dospelých. Dôraz sa kladie na proces výmeny informácií a skúseností a na aktívnu projektovú účasť vzdelávajúcich sa dospelých na projektoch.
logoPROJEKT « MEMORIA » sa zameriava na podporu rozvoja turizmu výmen a objavovania, v ktorom poznanie histórie a miestnej pamäte bude jeden z kľúčov vstupu pre návštevníkov a obyvateľov, na vytvorenie z kultúrnych stavebných pamiatok/nemateriálneho bohatstva tromf a turistický kapitál prostredníctvom participatívnych opatrení a umožnenie prostredníctvom vhodných iniciatív rozvoj turistickej aktivity lepšie integrovanej a valorizujúcej miestnu identitu s cieľom prispieť k opätovnému osvojeniu si pamäte, konfrontovať/valorizovať hrdosť a spolupatričnosť u obyvateľov regiónu a iniciovať pre diferencovaný, zmysluplný, interaktívny turizmus pre prijímateľov aj pre prijímaných.