Chodník Jozefa Krónera

“Vstúpil som do domčeku s iniciačnou tézou domček Jozefa Kronera ako miesto spoločenských a kultúrnych iniciatív. Nielen mŕtvy skanzen, ale zrod ďalších kultúrnych a spoločenských výziev, ktorý bude rešpektovať nielen históriu, ale dívať sa do budúcnosti.“
                        Jozef Ciller, slovenský scénograf, čestný člen SRJK

Spolok rodákov Jozefa Kronera pripravil projekt smerujúci k naplneniu tejto výzvy – sochárske sympóziá pod názvom „Úsmevy geniálneho klauna“. Dvanásť plastík na motívy dvanástich filmov a divadelných hier vytvorí dvanásť akademických sochárov zo Slovenska. Uskutočnil sa výber námetov z filmovej, televíznej a divadelnej tvorby tak, aby reprezentoval široký záber rôznorodých postáv pre rôznorodé publikum a zahŕňal v sebe veselé i dramatické úlohy, domácu i zahraničnú tvorbu, dospelého i detského diváka. Preto sa vo výbere okrem Pacha, Sváka Ragana, Matúša Pagáča, či Kuba, objavil aj profesor Poležajev, doktor Galén, Tóno Brtko, Martin Pichanda z Tisícročnej včely, málo známy, ale vysoko cenený Georg Henych z bulharského filmu Ty, ktorý si na nebesiach, nezabudnuteľný Tojvje z muzikálu Fidlikant na streche, či obľúbený ujo Doremifák z televízneho seriálu My sme malí muzikanti. Chodník, na ktorom budú plastiky umiestnené a ktorý nesie meno Jozefa Kronera, bude mať dĺžku cca 1200 m. Scenériu umeleckých diel vytvára sama príroda.

S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a ďalších podnikateľských subjektov a osôb v Staškove sa realizovali dve z troch plánovaných sympózií.

 

Svoje emócie zhmotňovali do 3,5 m dlhých a takmer 70 cm hrubých dubových kmeňov Jozef Mundier, Jaroslav Gaňa, Marek Ryboň, Peter Pohanka, Mária Hradská, Juraj Čutek, Ondrej 4. a Peter Repka.

Na motívy filmu Tisícročná včela vytvoril plastiku pod názvom Včelie mapy akademický sochár Peter Pohanka (1974).tisic

“Meno Jozef Kroner si spájam s tým najlepším, čo slovenské herectvo v 20. storočí ponúklo. Preto považujem za česť, že som dostal príležitosť zúčastniť sa sochárskeho sympózia, ktorého cieľom bolo sochársky stvárniť filmy, s ktorými sa herecké umenie Jozefa Kronera neodmysliteľne spája. Motívom na vznik mojej plastiky sa stal film Tisícročná včela. od režiséra Juraja Jakubiska. Nazval som ju je Včelie mapy. Snažil som sa v nej zachytiť Jakubiskovu filmársku fantasknosť a surreálnosť. Zaujal ma motív včelstva, o ktoré sa Jozefa Kroner alias Martin Pichanda staral. Použil som ho aj ako metaforický obraz ľudského spoločenstva. Plastika je levitujúcim úľom so štylizovanými kvapkami medu, v ktorých sa odzrkadľuje bohatstvo okolitého kraja. Z výtvarného hľadiska je to kinet, pohyblivý objekt, nestály a premenlivý v priestore, ale pevne sa vznášajúci nad krajinou.“ (P. Pohanka)

Plastiku Pacho na motívy filmu Pacho, hybský zbojník vytvoril akademický sochár Jaroslav Gaňa (1957).paho
 
„Na motív zbojníckej paródie autorov Lasicu a Satinského Pacho – hybský zbojník vznikol figurálny sochársky objektako odraz hlavného hrdinu tohto filmu Pacha v majstrovskom nenahraditeľnom prevedení Jožka Kronera. Základnými atribútmi v štylizovanom prevedení som sa snažil bez vedľajších nepodstatných podrobností vystihnúť nielen samotnú postavu hlavného hrdinu filmu, ale dať aj charakteristické črty jeho hlavného predstaviteľa jeho jedinečnými mimickými a fyziologickými danosťami. Majestátnosť a monumentalitu plastiky umocňuje kamenný blok, ktorý vytvára zároveň podstavec premyslene umiestnený na rozhraní ciest, umožňujúci vnímať objekt ako celok z rôznych strán. Okrem chronicky známeho citátu nachádzajúceho sa na plastike, ktorý hravo presvedčí o identite stvárnenej postavy, stojí socha ako strážca a zároveň memento z druhého citátu filmu. ‘Keď sú páni, aj zbojníci musia byť.’“ (J. Gaňa)Na motívy filmu Sváko Ragan vytvoril akademický sochár Marek Ryboň (1979) plastiku pod názvom Ozembuch.ozembuch

 

„V tomto filme je pre mňa ozembuch svetlým momentom a odrazom atmosféry ľudových zvyklostí garbiarov na Myjave. Socha vyjadruje práve túto atmosféru a búchanie smerom do zeme znamená symbolické klopanie Jozefovi Kronerovi.
Z krajov dreva som vyrezal lavicu, na ktorú si môže sadnúť… (poznámka: lavica pre Jozefa Kronera sa nachádza pri domčeku). Pre mňa Jozef Kroner znamená doposiaľ neprekonaného herca.“ (M. Ryboň)

 

 

 

Plastiku Brána do neba vytvoril na námety filmu Obchod na korze akademický sochár Jozef Mundier (1960).brana_do_neba

 

„Mrazivé stvárnenie 2. svetovej vojny, aj keď vo filme nepadne ani jeden výstrel. Humorný začiatok vystrieda trpký koniec s hrozivou čiernobielou atmosférou a vynikajúcou hudbou. Najväčšia zbraň proti človeku je jeho vlastný strach. Názov diela – Brána do neba. Prečo brána? Brána spája dve strany, dva brehy. Tieto dva protipóly sú vždy spojené a dávajú uzavretý celok. Vo filme Obchod na korze som videl túto pomyselnú spojnicu medzi hlavnými protagonistami. Ich rozdelené životy sa v určitom okamihu prepoja. Bránou som chcel vyjadriť ich spoločný začiatok a zároveň ich tragický koniec. Prečo do neba? Nebo predstavuje v dušiach ľudí nádej, útechu, nekonečno, vyslobodenie. Každý z nás si ho predstavuje po svojom. Ja som túto predstavu poňal ako ich spoločné vyslobodenie sa, akýsi únik… Dubový kmeň rozrezaný pozdĺž symbolizuje hlavných hrdinov.“ (J. Mundier)
Vernisáž štyroch umeleckých plastík od akademických sochárov vytvorených počas sympózia pod názvom „Úsmevy geniálneho klauna“ sa zároveň stala otvorením prvej časti Chodníka Jozefa Kronera. Občianske združenie Spolok rodákov Jozefa Kronera tým ponúklo ľuďom tretí významný projekt s presahom regiónu. Prvým boli súsošie Jána Pavla II. a Matky Terezy a rovnomenný park v partnerstve s farnosťou, druhým rodný dom Jozefa Kronera s pamätnou izbou v partnerstve s obcou. Záverečnú symboliku sympózia vystriedala symbolika nového projektu – pootočenie kinetickej plastiky „Včelie mapy“ inštalovanej pri rodnom dome v smere chodníka. Ujali sa jej dcéra Jozefa Kronera Zuzka Kronerová a  Jozefov priateľ z Francúzska Charles Mourier.
 M A P A   P R O J E K T U   C H O D N Í K A   J O Z E F A   K R O N E R A
Sestava 1
Chodník začína i končí pri rodnom dome Jozefa Kronera, jeho dĺžka je cca 1200 m, prvé štyri plastiky sú osadené na svojich miestach.V septembri vydal Spolok rodákov Jozefa Kronera vo vydateľstve Magma Čadca
k sympóziu  Úsmevy geniálneho klauna16 stranový plnofarebný katalóg
katalog
Sochári a ľudia, organizovali sympózium, ale aj tí, ktorí ho podporili a navštívili, urobili z neho samostatný spoločenský a kultúrny produkt, ktorý dýchal a vniesol do ich života i života obce nový rozmer. Večer na stene rodného domu mohol vo svojich postavách ožíval majster herec. Úžasné bolo pozorovať ako sa pridávajú a pomáhajú ďalší. Staškov je bohatší o štyri krásne umelecké diela. S nimi však aj o niečo nové a čarovné v ľuďoch, neuchopiteľnú pridanú hodnotu zo žriedla objavovaných koreňov.
Naplnenie celého projektu a v úspešné darovanie všetkých dvanástich „úsmevov“ pre radosť obdivovateľov Jožka Kronera a milovníkov umenia z celého sveta sa mohlo uskutočniť aj vďaka partnerom:Údaje k platbe:

Príspevok je možné poskytnúť na účet v SLSP v Čadci.KATALOG K SYMPOZIU NEW

Č.Ú.: 0313370328/0900,
var. symbol: 2681018520,
konšt. symbol: 0298
v správe pre prijímateľa: chodník JK – meno a priezvisko

Detaily k platbe:
Spolok rodákov Jozefa Kronera
č.ú. 313370328/0900
IBAN: SK4909000000000313370328
BIC: GIBASKBX
adresa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Palárikova 24, 02226

Kontakt:
SRJK, 02353 Staškov 577,
tel: 0915977083